5 điều cần làm sau khi cài đặt Centos 7 Minimal

Sau khi cài đặt Centos 7 bản Minimal. Khá nhiều tính năng đi kèm trong bản đầy đủ không được kèm theo. Nhằm nâng cao hiệu suất làm việc cũng như dễ xử lý thì cần phải cài đặt, tùy chỉnh thêm một số thành phần
Dưới đây là một số điều mình nghĩ là cần làm ngay sau khi cài đặt

Cài đặt DNS tĩnh cho VPS

Mặc định nó sẽ dùng DNS lấy từ router của nhà cung cấp, nhưng tốt hơn là cứ set cho dùng DNS của Google (đáng tin hơn, và cũng đỡ lỗi nếu setup IP tĩnh)

Sau khi đăng nhập SSH. Nhập lệnh sau:

vi /etc/resolv.conf

Thêm vào cuối file đoạn sau:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Cài đặt Hostname

Có thể kiểm tra hostname hiện tại bằng lệnh

hostname

Để đặt hostname mới cần chỉnh sửa file “/etc/hostname” và thêm vào nó hostname cần

vi /etc/hostname

Sửa nội dung file đó thành hostname

Cài đặt EPEL và REMI REPO

Cài wget trước cái đã

yum install -y wget

Với Epel

yum install -y epel-release

Với Remi

wget https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi.repo -O /etc/yum.repos.d/remi.repo

Mở file remi.repo, sửa lại một số chỗ:

vi /etc/yum.repos.d/remi.repo

Ở [remi], [remi-php56] hoặc [remi-php70] đổi enabled=0 thành enabled=1 (Mục PHP đổi theo phiên bản cần – nếu không rõ hay chọn [remi-php70]

[remi]
name=Remi's RPM repository for Enterprise Linux $releasever - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/$releasever/remi/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/$releasever/remi/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://rpms.remirepo.net/RPM-GPG-KEY-remi

Cập nhật và nâng cấp CentOS

Những phần mềm đi kèm theo đều là bản cũ, cho lên bản mới nhất thì chỉ có lợi chứ không hại đâu:
Xóa đám cache và tạo lại

yum clean all && yum makecache fast

Lệnh kiểm tra cập nhật

yum update && yum upgrade

Nếu muốn tự cài đặt sau khi tải xong thì có thể thêm -y vào sau

yum -y update && yum -y upgrade

Thiết lập SWAP

Mình khuyên nên tạo file SWAP (Bộ nhớ ảo được sử dụng khi hệ thống thiếu RAM, dùng đĩa cứng, tốc độ thấp hơn), nếu không đặt swap, khi hết RAM server thường stop MySQL gây lỗi kết nối CSDL.
Dung lượng thì nên bằng 50% lượng RAM thật, ở đây tạo Swap 1GB, tạo phần vùng và kích hoạt swap

dd if=/dev/zero of=/duckswap bs=1024 count=1024k
mkswap /duckswap
swapon /duckswap

File swap sẽ không tự kích hoạt khỉ khởi động lại, hãy dùng lệnh sau để tự động làm điều đó

echo /duckswap none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab

Thêm chút bảo mật cho swap:

chown root:root /duckswap 
chmod 0600 /duckswap

 

2 thoughts on “5 điều cần làm sau khi cài đặt Centos 7 Minimal

    1. Đôi khi DNS của nhà cung cấp/router không được ổn định hay hoạt động tốt, thì rất có thể nó sẽ làm gián đoạn hoạt động của VPS (không truy vấn DNS được > không dùng được internet), nên tốt nhất là dùng Google DNS hay Comodo DNS. Cũng có thể tự cấu hình BIND để dùng cũng được

Add Comment